Associate Prof. (PI)

Akihiro KOBAYASHI

D3(TMDU)

M2

Gaku ORIMOTO

Shinya TABATA

Rina NAMIOKA

Chika YAMAMOTO

Members

M1

Mayu KAWADA

Yukiko KUMAGAI

Takanori TANAKA

Keisuke NAKAMURA

Koyo NUMATA

Mayo HAMADA

Jumpei MORISAWA

Kaho YAMADA

B4

Kayoko OHIRA

Tomoka OKADA

Yotaro SEKI

Yuri TANINAGA

Suzuno HIROMASA

Yukitaka HOSHI

Takahiro YASUDA

Ayu WATANABE